منابع و ماخذ پایان نامه گره گشایی، نمایشنامه، عناصر داستان

داستانی را که با این معیار سنجیده شود، داستان دینی می‌خوانیم.2.2.5. فیلمنامهواژه سناریو8 از ریشه لاتین «سناریوم» برآمده است، به معنای فضای صحنه‌ای در تئاتر. تاریخچه به کارگیری این واژه…

Continue Reading

منبع پایان نامه ارشد درباره امر به معروف، امثال و حکم

"علامت"،"سرگذشت" آمده است. در فارسی به آن"داستان"، "ستان"، "نمون"، "نیوشه"، "ضرب‏المثل"، و"تمثیل" نیز گفتهاند. (پورنامداریان، 1368: 111)تعریف ضربالمثل(زبانزد)از نظر دهخدا، "در زبان فرانسوی هفده لغت پیدا کردم که درفرهنگهای عربی…

Continue Reading

منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتماد به مدیریت، اعتماد شناختی، رضایت شغل

خدمت10-11776/646/6420-1163236/8730-21344/12100مجموع274100100داده های مندرج درجدول4-2- نشان می دهد که سنوات خدمت آموزگاران شرکت کننده دراین پژوهش که تعدادکل آنها274 نفر می باشد به ترتیب 10-1 سال خدمت تعداد177 نفرکه معادل 6/64درصد…

Continue Reading
Close Menu