مقایسه‌ی بین جانشین پروری و مدیریت استعداد راهبردی

مقایسه‌ی بین جانشین پروری و مدیریت استعداد راهبردی جانشین پروری پیشنهاد می‌دهد که سازمان‌ها باید مجموعه‌ای جامع از شیوه‌های ارزیابی و توسعه‌ی مسیر مدیریت را در حمایت از جانشینان در…

Continue Reading

سطوح مسئولیت پاسخگویی

سطوح مسئولیت پاسخگویی مسئولیت پاسخگویی انواع گوناگون وسطوح مختلفی دارد.  بعنوان مثال پاسخگویی میتواند ازجنبه های مختلفی موردتوجه قرارگیرد و اشکالات متفاوتی از آن ارائه نمود. مسئولیت پاسخگویی مالی٬ مسئولیت…

Continue Reading

تولید و توسعه

بر اساس این انتقاداتِ تئوریک، باید درباره کاربردهای رایج تولید ناخالص ملی یا یکی از مشتقات آن به‌مثابه نماد توسعه، در میان اقتصاددانان و مطبوعات و سیاست‌مداران، تردید کرد‌. اغلب،…

Continue Reading
Close Menu