پایان نامه با کلید واژگان باستان شناسی، ارزش افزوده، جهان اسلام، بین النهرین

بافت‏سنجی ۹۱ شکل ۴-۲۰- تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان صمغیت نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۹۲ شکل ۴-۲۱- تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان چسبندگی نمونه‏های حلوا…

Continue Reading
Close Menu