دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دوران کودکی، احساس ارزشمندی، روابط بین فردی، روابط اجتماعی

قوانینی پیروی کنند که دیگران از آن قوانین تبعیت میکردند. آنها در دوران کودکی ملاحظه دیگران را نمیکردهاند و خویشتندار نبوده اند. در نتیجه، در بزرگسالی، توانایی مهار تکانههای خود…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دوران کودکی، طرحوارههای ناسازگار، اختلالات شخصیت، بیماران مبتلا

رویکردهای درمانی. (یانگ۱۹۹۰) ۲-۸-۳شناختدرمانیتاطرحوارهدرمانی: نگاهی به حوزه رفتاردرمانی شناختی به ما کمک می کند تا ضرورت ایجاد طرحوارهدرمانی را از نظر یانگ توضیح دهیم.پژوهشگران و متخصصین بالینی رویکرد شاختی _…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع افراد مبتلا، شناخت درمانی، اختلالات شخصیت، وسواس فکری

این ترتیب، شاید بتوان این معنی را استنباط کرد که نبودن سوگیری غفلتی آشکار در بیماران وسواسیدراثررخدادافکاروسواسیاست. تصمیمگیری برای انجام ندادن امری، منجر به حس "عامل بودن" میشود؛ بنابراین، بیمار…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع افراد مبتلا، بیماران مبتلا، فعالیت ذهنی، تصمیم گیری

جلوگیری نمیکند بلکه در چرخه وخیم شونده افکار ناخوانده مزاحم (افکار تهاجمی) دخیل است که به نوبه خود به واکنشهای عاطفی، شناختی و رفتاری ناسازگار میانجامد. برای مثال، بیمار وسواسی…

Continue Reading
Close Menu