پایان نامه با موضوع 
کارشناسی ارشد، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، روان شناسی

پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، روان شناسی

بررسی رابطه منبع کنترل وانگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم متوسطه شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن .
* رابرت ای . بکر ، ریچارد جی . هایمبرگ ، آلن اس . بلاک۱۳۷۲ . آموزش مهارت های اجتماعی برای درمان افسردگی . ترجمه : سعید نوری نشاط و نادر کیامرزی .تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
* راجر، جان ، پیترمک ، ویلیامز. ( ۱۳۷۵) .، تفکر منفی . ترجمه مهدی قراچه داغی ،تهران : انتشارات مینا.
* ساراسون ، ایرون جی . باربارا ، آر، ساراسون .(۱۳۷۱). ، روان شناسی مرضی ، ترجمه ، نجاریان ، و همکاران تهران : انتشارت رشد.
* سام خانیانی ، نوش زاد . ( ۱۳۸۰) . بررسی الگوهای ذهنی طرحواره ای کمال گرایی و تائید خواهی در افسردگی . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی . دانشگاه علوم پزشکی ایران . انستیتو روان پزشکی تهران.
* سرمدی ، صغرا.(۱۳۷۶) . بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دختران و پسران مقطع دبیرستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران.
* روزنهان ، ای پی ، سلیگمن ، مارتین ، آلب ، دیوید ( جلد اول ). (۱۳۷۹). آسیب شناسی روانی ، ترجمه سید مهدی یحیی . تهران : نشر ساوالان .
* شکوه ، نوابی نژاد،. ( ۱۳۷۸). روانشناسی زن ، تهران : انتشارات جامعه ایرانیان .

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع قانونگذاری، تورم قوانین کیفری، مطالعه تطبیقی، مجلس شورای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu