پایان نامه ارشد درباره
انحراف معیار، سازگاری اجتماعی، پیش آزمون، راهبردهای مقابله

پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار، سازگاری اجتماعی، پیش آزمون، راهبردهای مقابله

شد

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه
هدف ا‌ز این پژوهش اثربخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری اجتماعی افراد وابسته‌ مواد بود که تحلیل داده‌ها به شرح زیر صورت گرفت.
جدول شماره 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون سازگاری اجتماعی در دو گروه

شاخص
گروه
پیش آزمون
پس آزمون
تعداد

میانگین
(انحراف معیار)
میانگین تعدیل شده
(انحراف معیار)

سازگاری اجتماعی
آزمایش
45/22
52/2
9
6/1
20

کنترل
55/18
01/3
10/18
84/2
20

همان طور که جدول 4-3 نشان می‌دهد میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون سازگاری اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 45/22،52/2،55/18،01/،9،6/1
10/18،84/2 می‌باشد.

جدول شماره 4-2: میانگین و انحراف معیار راهبردهای مقابله‌ای دو گروه
پس آزمون میانگین
(انحراف معیار)
پیش آزمون میانگین
(انحراف معیار)
گروه

شاخص

75/8
44/1
8
34/1
آزمایش

مقابله مستقیم
80/11
82/1
15/8
07/1

کنترل

80/11
95/0
05/7
23/1
آزمایش

فاصله گرفتن
60/8
99/0
80/7
50/1

کنترل

85/12
72/1
40/7

مطلب مرتبط :   منبع مقاله دربارهآموزش و پرورش، ناخودآگاه، منابع قدرت، انگیزش کارکنان

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu