منبع پایان نامه درمورد
رفتار شهروندی، رهبری تحول آفرین، رفتار شهروندی سازمانی، حمایت سازمانی

منبع پایان نامه درمورد رفتار شهروندی، رهبری تحول آفرین، رفتار شهروندی سازمانی، حمایت سازمانی

معلمان…………………………………………………………………………..54
2-5-5-2 ارزیابی رفتار شهروندی معلمان……………………………………………………………………………………………………54
2-5-5-4 نقش رفتار شهروندی سازمانی در مدرسه…………………………………………………………………………………….56
2-5-5-5 تفاوت رفتار شهروندی سازمانی معلمان با کارکنان سازمانهای غیر آموزشی………………………………58
2-6 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….59
2-6-2 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………59
2-6-1تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………..60
2-7 جمع بندی ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..63
2-8 مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..64
فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-2روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-2-1- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………67
3-2-2- نحوه گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….67
3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3-4 نمونه،حجم وروش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………68
3-5 گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..68
3-5-1 ابزار گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..68
3-5-1-1پرسشنامه رهبری تحول آفرین…………………………………………………………………………………………………….68
3-5-1-2 پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده………………………………………………………………………………………69
3-5-1-3 پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده……………………………………………………………………………………….70
3-6 روایی وپایایی ابزارها………………………………………………………………………………………………………………………………71
3-8روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..72
3-7 فرایند اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-8-1 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………..73
3-8-2 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………….73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………74
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
4-2 یافته های توصیفی متغیرهای مورد پژوهش …………………………………………………………………………………….. 75
4-3بررسی فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….79
4-4یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………84
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………….89
5- 1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
5-2 یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..90
5-2-1 یافته های پژوهشی در رابطه با فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………..90
5-2-1 یافته های پژوهشی در رابطه با فرضیه های ویژه…………………………………………………………………………… 93
5-3 بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….94
5-4 محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………98
5-5 پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………99
5-5-1پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………99
5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………..100
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
پیوست 1: صفحه اول پرسشنامه پژوهش……………………………………………………………………………………………………103
پیوست 2: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………..104
پیوست 3: پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شد
ه…………………………………………………………………………………..105
پیوست4: پرسشنامه رهبری تحول آفرین………………………………………………………………………………………………….106
منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….108
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….113
چکیده انگلیسی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….120

فهرست جدول ها
جدول3-1: نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..68
جدول 3- 2 : توزیع سوالات ابعاد رهبری تحول آفرین………………………………………………………………………………………69
جدول 3-3 : توزیع سئوالات ابعادرفتارشهروندی سازمانی………………………………………………………………………………….71
جدول 5-1آماره های توصیفی سطح تحصیلات نمونه………………………………………………………………………………………75
جدول 5-2آماره های توصیفی سابقه خدمت نمونه…………………………………………………………………………………………..76
جدول 5-3آماره های توصیفی جنسیت نمونه……………………………………………………………………………………………………76
جدول 5-4آماره های توصیفی مقطع تدریس نمونه…………………………………………………………………………………………..77
جدول 5-5آماره های توصیفی رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن………………………………………………………….77
جدول 5-6آماره های توصیفی رهبری تحول آفرین و مولفه های آن…………………………………………………………………78
جدول 5-7آماره های توصیفی وضعیت حمایت سازمانی ادراک شده……………………………………………………………….78
جدول 5-8همبستگی رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….79
جدول 5-9 خلاصه مدل پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از روی ابعاد رهبری تحول آفرین…………………….80
جدول 5-10رگرسیون همزمان رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………81
جدول 5-1

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد دربارهدوران کودکی، سبک مقابله، درونی سازی، وابستگی به مواد

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu