منبع مقاله درمورد
، و84/40، که16/59درصد، (4-1)

منبع مقاله درمورد ، و84/40، که16/59درصد، (4-1)

یافته های جدول (4-1) ملاحظه می گردد که16/59درصد را زنان و84/40 درصد از پاسخگویان را مردان تشکیل می دهند.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درموردجمع آوری اطلاعات، اعتبار سازه، تحلیل اطلاعات، پرسش نامه

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu