منبع مقاله درباره 
رضایت زناشویی، روابط زناشویی، دوره های آموزشی، مهارت های زندگی

منبع مقاله درباره رضایت زناشویی، روابط زناشویی، دوره های آموزشی، مهارت های زندگی

منجر می شود . طرز تفکر زن و شوهر، احساسات آنها را در قبال یکدیگر تعیین می کند. زمانیکه ارزشهای یکدیگر را نفی می کنند دلگیر می شوند و زمانیکه یکدیگر را با دید مثبت نگاه می کنند، خشنود می شوند.
۵-۲ محدودیتهای پژوهش
۱-نتایج پژوهش حاضر فقط تاثیر متغیر های شادکامی و صمیمیت را بر رضایت زناشویی مورد توجه بوده است و به سایر متغیر های مهم در روابط زناشویی توجهی نداشته است.
۲- نمونه پژوهش نمونه محدود به یک دانشگاه می باشد و برای تعمیم نتایج نمی توان از نتایج پژوهش استفاده کرد.

۵-۳ پیشنهادات پژوهشی

الف )پیشنهاد های پژوهشی
۱-انجام پژوهشهایی در ابطه با سایر متغیرهای مهم درروابط زناشویی مانند ،تعارض ،سازگاری و رضایت زناشویی
۲-انجام پژوهش های جامع تر در نمونه های گسترده تر و با جلسات بیشتر ،در سایر جمعیتها ،پیشنهاد می گردد.

ب )پیشنهادهای کاربردی

۱-با مشاوره های قبل از ازدواج و با مشخص کردن راه های افزایش شادکامی زوجین ،رضایت زناشویی زوجین را می توانیم پیشبینی کنیم.
۲-شناساندن راه های رسیدن به شادی و نشاط بیشتر به افراد. چرا که شادکامی صرفنظر از چگونگی کسب آن، می تواند احساس امنیت بیشتری را برای فرد فراهم کند.
۳- توان خانواده ها را در زمینه کسب مهارت های ارتباطی و سایر مهارت های زندگی از طریق برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی زوجین در خصوص روش های درست تعامل با همسر را در سطح کشور را افزایش بدهیم.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع روان شناختی، مساله اجتماعی، دانشجویان، اجتماعی و فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu