منبع تحقیق درباره
، 4-13-، استاندارد، 4-14

منبع تحقیق درباره ، 4-13-، استاندارد، 4-14

4-14 نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

نمودار 4-13- مدل اندازهگیری متغیر وفاداری در حالت تخمین استاندارد

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوعحقوق و دستمزد، طرح و نقش، داده ها و اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu