منابع پایان نامه درباره
شناخت درمانی

منابع پایان نامه درباره شناخت درمانی

مانوز70،1979)،نسخه ادغام شده در شناخت درمانی (شناخت درمانی: بک،راش،شاو و امری،1979)،که در تحلیل مولفه ای جیکوبسون و همکاران(1996)به آزمایش گذاشته شدو نسخه هایی که اخیرا توسط کریستوفر مارتل و همکاران (مارتل،ادیس و جیکوبسون، 2001) وکرل لجوز و همکارا

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه دربارهنشخوار فکری، درمان رفتاری، حساسیت زدایی، شناخت درمانی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu