رهبری تحول آفرین، اثربخشی سازمانی

وهمکارانش(۱۹۹۰)با۲۴سوال گرداوری شد.نمونه آماری این پژوهش ۲۵۰نفراست.درتجزیه وتحلیل آماری ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است وپس ازآن داده هاتوسط نرم افزار spss،مشخص شدکه ضریب همبستگی متغیرهای ویژگیهای آرمانی،رفتارهای آرمانی، ترغیب…

Continue Reading
Close Menu