پایان نامه با کلید واژگان نرم افزار، نمونه برداری، انعطاف پذیری

کمتر،۱۰ درصد کمتر وبریکس ۴۰درصد،۵۰درصد ،۶۰ درصد در حلوای آرد گندم به کار گرفته شد و همچنین میزان گلوتن ۱۰،۲۰،۳۰،۴۰درصد بر روی پخت پایه انجام گردید. ۳-۲-۱-فرایند تهیه حلوا ۳-۲-۲-آزمایشات…

Continue Reading
Close Menu